• Aktuality

Aktuality

20. září 2022

Biocentrum - udržitelný projekt


V dnešní době u nových stavebních projektů hraje udržitelnost hrát výraznou roli, a projekt Biocentra není výjimkou. Při přípravě stavby budovy byla již od počátku věnována velká pozornost otázkám ochrany životního prostředí, udržitelnosti a co nejnižší energetické náročnosti. Již v zadání Soutěže o návrh vypsané na podzim roku 2015 jsou v zadávacích podmínkách požadavky se zařazením budovy do kategorie budov téměř nulovou spotřebu energie z pohledu zákona o energetické náročnosti budov (minimálně třída B), rekuperaci odpadního tepla a ukládání tepla do vrtů a použití moderních technologií pro energetické úspory.


V prováděcí dokumentaci byly požadavky ze soutěže o návrh detailně rozpracovány do níže uvedených opatření:


 • Budova je zařazena na rozhraní skupin A a B (tj. mimořádně úsporná a velmi úsporná)

 • Budova je zařazena do kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie

 • Spotřeba energie je navíc ještě cca 15% pod normovou hodnotou pro tyto úsporné budovy

 • Budova nepoužívá fosilní paliva

 • Budova neprodukuje emise CO2 - pro vytápění je použit systém tepelných čerpadel s ukládáním tepla do zemních vrtů

 • Odpadní teplo je důsledně rekuperováno

 • Použití nízkoteplotních otopných systémů využívajících odpadní teplo z chlazení přístrojů a využití reverzibilních tepelných čerpadel vzduch - voda jako jeden ze zdrojů vytápění, ohřevu TV a chlazení

 • Provedení zelené střechy se zpožděným odtokem dešťové vody a její retencí pro závlahu střešní zeleně (skladba střechy je navržena pro maximální postupné zadržování dešťové vody, což umožní i ve velmi suchých letních měsících optimální růst střešní vegetace), která výrazně sníží požadavky na chlazení prostor pod těmito střechami (efekt tzv. rozpálené střešní krajiny)

 • V okolí bude provedena nová výsadba s cíle zastínit zpevněné plochy a zamezit jejich přehřívání

 • Dešťová voda bude použita pro zalévání zeleně a ochlazování zpevněných ploch

 • Vnější tepelně izolační systém budovy (ETICS) s minerálním izolantem o max. možné tloušťce, barevné provedení fasád ve světlých odstínech, aby nedocházelo k přehřívání jejich povrchů v letních měsících

 • Projekt podporuje čistou mobilitu vytvořením parkovacích míst pro elektromobily včetně nabíjecích stanic

 • Pro podporu udržitelné dopravy je v objektu navrženo uschování 40 jízdních kol ve venkovním prostředí, 20 v samostatném přístřešku a 60 ve vlastním objektu, celkem tedy 120 jízdních kol

 • Počet parkovacích míst pro osobní automobily je minimalizován pro nezvyšování objemu dopravy v lokalitě

 • V zadání veřejných zakázek budou ze strany UK zapracovány do zadání principy environmentálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek a cirkulární ekonomiky. K jejich splnění budou uchazeči smluvně zavázáni.

 • Při veřejných zakázkách na nábytek, interiérové vybavení apod. budou upřednostněny produkty, které neobsahují nebezpečné látky, barvy a mořidla. V dokumentaci bude požadován nábytek bez formaldehydu a těkavých organických látek (nebo minimálně s jejich velmi nízkým obsahem).

 • Při veřejných zakázkách na IT techniku se bude zohledňovat nejen spotřeba energií těchto zařízení, ale také postupy a materiály, ze kterých byly vyrobené. Budeme tak požadovat výrobky splňující nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon, případně rovnou Ekologicky šetrné výrobky.


Kromě výše uvedených opatření jsme se u projektu zavázali k dodržení environmentálních cílů EU, kterými jsou:


Naší snahou v rámci projektu je nejen ohleduplnost vlastní stavby k životnímu prostředí, vhodnost pozemku (jehož zastavěním nedojde k narušení biorovnováhy v dané lokalitě), ale i udržitelnost provozu samotného Biocentra, které je věnována maximální pozornost.Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy