• Projekční práce

Projekční práce

Ukončením Soutěže o návrh a vybráním vítěze následujícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) se Univerzita Karlova přiblížila o další krok blíže ke svému cíli - dostavbě univerzitního kampusu na Albertově. Vítězný návrh podoby budoucího Biocentra a Globcentra od architektonického ateliéru "znamení čtyř - architekti s.r.o." se posunul z etapy studie do fáze zpracování konkrétní projektové dokumentace.


Dne 14. 2. 2017 Univerzita Karlova uzavřela s vítězem "Smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti". Předmětem smlouvy je vypracování všech stupňů projektové dokumentace, komplexní inženýrská činnost, autorský dozor a další související úkony a činnosti. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s urbanisticko-architektonickým návrhem podaným v rámci Soutěže o návrh a nabídkou podanou v JŘBU. Projektová dokumentace se bude skládat z následujících stupňů:


  • Dopracování návrhu Stavby

  • Dokumentace pro územní řízení

  • Dokumentace pro vydání stavebního povolení

  • Dokumentace pro provádění stavby

  • Projekt interiéru

  • Projekt laboratorního nábytku


Dopracování návrhu Stavby

září 2017

Dne 7. 9. 2017 obdržela Univerzita Karlova "Dopracovaný návrh Stavby", který obsahuje již zapracované připomínky k předchozímu návrhu ze dne 14. 6. 2017.


červen 2017

V předchozích týdnech probíhala intenzivní spolupráce mezi zástupci architektonického ateliéru Znamení čtyř - architekti a všech zúčastněných fakult, kdy docházelo k ověřování funkčnosti navržených prostor laboratoří, zvířetníku i výukových místností. Vznesené připomínky a návrhy byly pečlivě konzultovány jak se zástupci jednotlivých vědeckých programů plánovaných v obou objektech, tak i s dalšími odborníky z obdobných tuzemských i zahraničních institucí a byly průběžně zapracovávány do návrhu stavby.

Dne 14. 6. 2017 předložil architektonický ateliér Znamení čtyř Univerzitě Karlově dopracovaný návrh obou objektů - Biocentra a Globcentra. Předložený návrh nyní čeká fáze podrobného posuzování na jehož základě bude vytvořen seznam připomínek objednatele - Univerzity Karlovy. Ty následně budou předány zhotoviteli - ateliéru Znamení čtyř k zapracování do návrhu stavby.


Dokumentace pro územní řízení

červen 2021

Při příležitosti získání územních rozhodnutí pro oba plánované objekty, Biocentra a Globcentra, proběhla 29. 6. 2021 tisková konference.


květen 2021

Dne 5. 5.2021 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro objekt Globcentra.

Vydání územních rozhodnutí předcházely měsíce usilovného projektování a následného projednávání na dotčených orgánech státní správy a samosprávy. Často docházelo úpravám již téměř dopracovaných částí projektové dokumentace tak, aby umístění obou budov do lokality Albertova ničím neohrozilo pověstný „genius loci“, čehož se podařilo dosáhnout mimo jiné i díky úzké spolupráci s orgány památkové správy.

Přesto, že i když je vydání územního rozhodnutí považováno za klíčový mezník projektu, je nutné mít stále na paměti, že se jedná o zdárné dokončení jedné etapy z mnoha dalších.


duben 2021

Dne 16. 3. 2021 zahájil Stavební odbor MČ Praha 2 projednávání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro objekt Globcentra.

23. 4. 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí pro objekt Globcentra. Ve zpracování projektové dokumentace projektu Kampus Albertov tak bylo dosaženo dalšího významného milníku.


listopad 2020

Stavební odbor MČ Praha 2 dne 16. 11. 2020 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby objektu Biocentra, které 21. 11. 2020 nabylo právní moci.


říjen 2020

Dne 5. 10. 2020 zahájil Odbor výstavby MČ Praha 2 územní řízení na objekt Biocentra.


prosinec 2019

V závěru roku 2019 byla úspěšně završena další část přípravných prací na projektu Kampus Albertov - dne 5. 12. 2019 nabylo právní moci sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu.


srpen 2019

Dne 22. 8. 2019 byla podána žádost o ÚR (územní rozhodnutí) pro objekt Biocentra a Globcentra.


duben - červen 2019

Od dokončení projektové dokumentace pro územní řízení (září 2018) uběhla řada měsíců, během kterých probíhalo intenzivně její projednávání na dotčených orgánech státní správy.

Průběžně byly doplňovány požadavky jednotlivých úřadů a 24. 4. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 jako první podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební jámy pro objekt Globcentra a dne 10. 6. 2019 byla podána žádost o vydání souhlasného stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro zajištění stavební jámy i pro objekt Biocentra.

V rámci projednávání dokumentace pro územní řízení na stavby Biocentra a Globcentra se podařilo získat kladná rozhodnutí i odboru památkové péče MHMP a po doplnění posledních zbývajících kladných stanovisek (výhledově během několika následujících týdnů) bude možno podat žádost o územní rozhodnutí i pro tyto objekty.


březen 2019

Souběžně s projednáváním projektové dokumentace pro územní řízení na budovy Biocentra a Globcentra probíhalo i projednávání jednostupňové projektové dokumentace pro provizorní menzu, která bude zajišťovat stravování studentů po dobu výstavby nové menzy v objektu Globcentra. Dne 28. 3. 2019 byla na stavební úřad MČ Praha 2 podána žádost o sloučené územní a stavební povolení.


září 2018

Dne 24. 9. 2018 předali projektanti z architektonického alteliéru "Znamení čtyř - architekti" UK dokumentaci pro územní rozhodnutí, čímž došlo k dalšímu významnému posunu projektu Kampus Albertov na pomyslné časové ose.


Vytvoření projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí předcházely měsíce intenzivních jednání jak s univerzitou, tak i zástupci městské části Praha 2, NPÚ a dalšími institucemi a odborníky. Na základě všech těchto jednání a na nich vznesených připomínek a podnětů došlo k úpravě dopracovaného návrhu stavby ze září 2017. Výsledkem byla mimo jiné objemová redukce obou navrhovaných budov - Biocentra i Globcentra - tak, aby upravený návrh byl akceptovatelný všemi zainteresovanými stranami. S výsledkem těchto změn se mohli zájemci z řad akademické obce, ale i veřejnosti seznámit v rámci II. prezentace projektové dokumentace ve fázi DUR, která proběhla dne 7. 11. 2018 od 14. 30 hod. na 1. LF UK v prostorech Velké posluchárny Purkyňova ústavu na Albertově.

Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - stavební jámy

červen 2020

Dne 11. 6. 2020 vydal stavební odbor MČ Praha 2 sloučená územní rozhodnutí a stavební povolení na realizaci statického zabezpečení stavebních jam Biocentra a Globcentra a souvisejících prací. Tato povolení nabyla právní platnosti dne 24. 6. 2020 - BC a 25. 6. 2020 - GC.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy