Galerie návrhů II. kola arch. soutěže

Dne 1. 8. 2016 byla tiskové konferenci představena podoba nových výzkumně-vzdělávacích center Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum.

V náročné soutěži o návrh získalo 1. cenu studio ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI, 2. cenu získalo studio Atelier M1 architekti. Třetí cenu se porota rozhodla neudělit.

Celkem do II. kola postoupilo 6 architektonických ateliérů, jejichž návrhy zde představujeme:Návrh č. 1

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, DELTAPLAN, Praha

autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar

spolupráce: Jan Lakaš, Jaroslav Malina, Ondřej Hlaváček


Hodnocení poroty: Udělena mimořádná odměna.

Členové poroty ocenili především netradiční přístup ke konceptu, komplexní a současně novátorský způsob řešení projektu, stejně jako výjimečně kvalitní a kultivovaný architektonický výraz. Z uvedených důvodů se usnesli, že návrhu bude udělena nejvyšší mimořádná

odměna.

Jako problematické však bylo vyhodnoceno řešení zázemí stěžejních provozů, zejména laboratoří a zvířetníku. Dalším nedostatkem návrhu se ukázala být malá flexibilita vnitřního uspořádání budov neodpovídající možným budoucím požadavkům uživatelů a navýšení budovy Biocentra o jedno nadzemní podlaží.Kompletní vizualizace návrhu č.1 ke stažení v PDF formátu ZDENávrh č. 2

SIEBERT + TALAŠ, Bratislava

Mangado y asociados, Pamplona, Španělsko

autoři: Francisco Mangado Beloqui

spolupráce: Geronimo Bolzan,  Juliana Damonte, Richard Kráľovič, Javier Perez Torrejon, Fernando Royo Naranjo, Nicola Cani, Juan Santorio


Hodnocení poroty:

Vzhledem k charakteru urbanistického konceptu, ve kterém členové poroty spatřovali výjimečný potenciál, byl tento návrh vybrán do druhého kola. Porotu oslovila především práce s veřejnými prostranstvími a jejich usouvztažnění k širšímu kontextu.

Rozpaky však vyvolalo architektonické ztvárnění jednotlivých budov a zejména nepropracovanost klíčových provozů výzkumných center. Za největší nedostatek návrhu byl označen minimální posun ve zpracování projektu mezi prvním a druhým kolem, který nereflektoval doporučení poroty.Kompletní vizualizace návrhu č.2 ke stažení v PDF formátu ZDENávrh č. 3

AiD team, Brno

autoři: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková

spolupráce: Jaromír Černý, Pavel Marek


Hodnocení poroty: Udělena mimořádná odměna.

Autoři návrhu prokázali detailní obeznámenost s nároky stavebního programu, které se jim podařilo v maximální míře naplnit. Porota zároveň ocenila objem práce, který odvedli v druhém kole. Kvalitativní rozdíl mezi projektem předloženým v prvním a druhém kole byl v konkurenci ostatních návrhů nejmarkantnější.

Důsledného dodržení stavebního programu však bylo dosaženo na úkor dispozičních kvalit a petrifikace dosavadního laboratorního provozu vyústila dle členů poroty v architektonicky konvenční a neinovativní řešení.Kompletní vizualizace návrhu č.3 ke stažení v PDF formátu ZDE


Vítězný návrh - č. 4

znamení čtyř - architekti, Praha

autoři: Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar

spolupráce: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus


Hodnocení poroty: Udělena 1. cena.

Ve vítězném projektu porota vyzdvihuje zejména celkové urbanistické řešení, které inovativně využívá tradičních kompozičních principů. Rozčlenění obou výzkumných center na více objemů spojených prostornými atrii při zachování kompaktního výrazu přispělo k adekvátní tvaroslovné komunikaci s okolím. Atria, která protínají budovu, přejímají funkci „ulice“ a zároveň umožňují zajímavé průhledy jednak v rámci interiéru, jednak v rámci širších souvislostí kampusu. Velkým kladem návrhu je jeho celková propracovanost a naplnění požadovaného stavebního programu, které vypovídá o znalosti funkčních a provozních nároků obou staveb.

Vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit podle představ investora, a obsahuje v sobě mnohé kvality, které kompenzují problematickou výšku budov. Členové poroty investorovi doporučují redukci programu, která přinese vedle jiných pozitivních dopadů na výsledný projekt také odpovídající úpravu výškové dimenze obou objektů. Další doporučení směřuje k potřebě univerzálnosti dispozice při dopracování návrhu. Dořešena by měla být dořešena rovněž otázka proporce atrií ve vztahu k užitné ploše obou budov.Kompletní vizualizace návrhu č.4 ke stažení v PDF formátu ZDENávrh č. 5

MS plan, Praha

autoři: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas


Hodnocení poroty: Udělena mimořádná odměna.

V porovnání s ostatními projekty se autoři dobře vypořádali s výškovou hladinou okolní zástavby. Členové poroty se však shodli na tom, že návrh předložený v druhém kole charakterizuje výrazný pokles v architektonické kvalitě.

Vedle nelogických dispozičních detailů a členění fasády, které nereflektuje vnitřní uspořádání, porotu nepřesvědčil ani indiferentní architektonický výraz obou budov. Jako problematický byl vyhodnocen rovněž energetický koncept.Kompletní vizualizace návrhu č.5 ke stažení v PDF formátu ZDENávrh č. 6

Atelier M1 architekti, Praha

autoři: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek

spolupráce:  Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun


Hodnocení poroty: Udělena 2. cena.

Porota v návrhu ocenila především univerzalitu půdorysu umožňující flexibilní transformace vnitřních prostor. Největší pozitivum interiéru obou výzkumných center představuje hlavní komunikační koridor s přilehlými atrii. Členové poroty se shodli, že tento princip s sebou nese kýžený potenciál vzájemného potkávání. Citlivý vnější výraz korespondující s okolní zástavbou je podtržen vhodným materiálovým řešením. Návrh zároveň prokazuje respekt k výškové hladině, jehož však bylo v případě Biocentra dosaženo za cenu zapuštění do terénu, což členové poroty vyhodnotili jako zřejmý nedostatek a předmět k následnému dopracování.

Další doporučení se týká nedostatečného odstupu objektu Biocentra od hranice sousedního pozemku, který je třeba přehodnotit. Porota dále upozorňuje na to, že u centrálních komunikačních prostor je třeba věnovat pozornost jejich výslednému charakteru a vazbám na hygienické zázemí. Při redukci programu, jež je porotou vyhlašovateli doporučena, má tento projekt velký potenciál k dalšímu rozvoji. Otázkou ještě zůstává vhodnost identického pojetí exteriéru obou nově budovaných výzkumných center.Kompletní vizualizace návrhu č.6 ke stažení v PDF formátu ZDESdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
MÁTE DOTAZ?
RYCHLÉ ODKAZY
INFO

Projekt se uchází o finanční podporu z Národního plánu obnovy